Gradsko društvo Crvenog križa Osijek provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek obavlja javne ovlasti i poslove ustanovljene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Statutom Hrvatskog Crvenog križa i drugim propisima.

Prva pomoć

Prva pomoć predstavlja jednu od prvih aktivnosti Crvenog križa, a pripada javnim ovlastima koje obavlja Crveni križ u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.

Služba traženja

Slobodno se može reći da je Služba traženja kao osnovna djelatnost Crvenog križa uz prvu pomoć najstarija aktivnosti Pokreta jer je još 1859. godine nakon stravične bitke kod Solferina sam Henry Dunant uz organizaciju pružanja prve pomoći i brige o ranjenicima, zapisivao posljednje poruke umirućih te ih slao njihovim obiteljima. U našoj zemlji aktivnosti Službe traženja kontinuirano se razvijaju i provode od 1878. godine od kada djeluje Crveni križ na ovim prostorima.

Dobrovoljno davanje krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek promotor je davalaštva krvi na prostoru svoje nadležnosti. U suradnji s aktivima dobrovoljnih davatelja krvi i Odjelom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek okuplja i organizira davatelje krvi po mjestu stanovanja, rada i školovanja.

Zdravstvene aktivnosti

Zdravstvene aktivnosti su prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu definirane kao zdravstveni odgoj, prosvjećivanje i informiranje članova Crvenog križa i drugih građana, a naročito djece i mladeži.

Humanitarna intervencija i socijalni rad

Raspoloživi statistički podaci o stopi siromaštva stanovništva Republike Hrvatske pokazuju da je značajan postotak osoba siromašan ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. S ciljem pružanja pomoći ljudima u teškoj materijalnoj situaciji, Hrvatski Crveni križ provodi niz tome usmjerenih programa. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu traženje, primanje i raspoređivanje humanitarne pomoći jedna je od javnih ovlasti koju obavlja Gradsko društvo Crvenog križa Osijek koje u skladu s materijalnim, kadrovskim i programskim mogućnostima brine o osobama koje su u stanju socijalno zaštitnih potreba. Također, temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći i Rješenja Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji osječki Crveni križ pravna je osoba kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Mladi osječkog Crvenog križa

Od osnutka 1922. godine pa sve do danas, mladež Hrvatskog Crvenog križa gotovo je neprekidno djelovala. Rad mladeži privremeno je bio prekinut tijekom Drugoga svjetskoga rata (1941. – 1945.) i tijekom Domovinskoga rata (1991. – 1995.).

Programi u objektima Osječkog Crvenog križa

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu ( NN 71/2110) u članku 10., stavak 3. navodi se da Hrvatski Crveni križ obavlja djelatnosti:

«organiziraju prijevoz, pružaju usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga…

Prevencija trgovanja ljudima

Trgovanje ljudima je ozbiljan društveni problem jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava. U Republici Hrvatskoj nalaze se četiri sigurne kuće za prihvat žrtava trgovine ljudima kojima se bave educirani timovi Crvenog križa i drugih humanitarnih udruga

Publikacije

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, uz redovite objave na svojim internetskim stranicama i društvenim mrežama, informacije o aktivnostima koje provodi objavljuje u svim dnevnim novinama, radio i televizijskim postajama te na internetskim portalima na području svoga djelovanja. S ciljem informiranja i edukacije stanovništva objavljuju se digitalne te tiskane publikacije, kao što su priručnici, knjige, brošure i ostale korisne publikacije. Pored toga, brojne korisne informacije i podatke možete pronaći i na stranicama Hrvatskog Crvenog križa: www.hck.hr

Header image

Banka hrane

Banka hrane Osječko-baranjske županije osnovana je u svrhu unapređenja sustava doniranja hrane s ciljem olakšanog prikupljanja donirane hrane kako bi se doprinjelo prehrambenoj sigurnosti građana u potrebi, a ujedno utjecalo na smanjenje otpada od hrane. Banka hrane donatorima omogućuje brzo i jednostavno doniranje viškova hrane, predstavlja infrastrukturnu opremljenost, mogućnost prihvaćanja različitih količina donacije od vrlo malih do velikih s relativno kratkim rokom trajanja te uključuje sigurno skladištenje i distribuciju donirane hrane. Uloga Banke hrane uključuje suradnju sa svim posrednicima u lancu doniranja hrane s područja Osječko-baranjske županije, pronalaženje novih donatora hrane, promoviranje doniranja te podizanje svijesti javnosti o važnosti sprječavanja otpada od hrane.