Gradsko društvo Crvenog križa Osijek je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

 

Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Osijek određeni su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) i to su:

 

  • Ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnog stradanja i epidemija.
  • Doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana.
  • Poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

Udruga djeluje u Osječko-baranjskoj županiji na administrativnom području grada Osijeka i općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka. Pored upravne zgrade u svom vlasništvu ima i Centar za edukaciju u Orahovici.

 

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek obavlja javne ovlasti i poslove prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim propisima.

 

POVIJEST

 

Crveni križ u Osijeku osnovan je kao odgovor na potrebu ublažavanja ljudskih patnji, potrebu pomaganja čovjeku kojemu je pomoć potrebna, a rezultat je prihvaćanja i širenja jedne humane ideje koju je začeo osnivač pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Henry Dunant osnivanjem Crvenog križa 1863. godine u Ženevi. Prvi zapisi o postojanju Crvenog križa u Osijeku datiraju iz ranih osamdesetih godina 19. stoljeća koji svjedoče da su osnivači Crvenog križa u Osijeku ugledni, imućni i utjecajni građani Osijeka, plemstvo, liječnici, svećenici i obrtnici koji su ujedno bili članovi odbora te su kontinuirano podupirali rad i aktivnosti Crvenog križa. Do Prvog svjetskog rata osječki je Crveni križ organizirao prikupljanje sredstava te pomaganje siromašnima i stradalima u raznim nepogodama. Za vrijeme Prvog svjetskog rata aktivnosti su bile usmjerene prihvaćanju i njezi ranjenika, prikupljanju odjeće, hrane i drugih dobara. Između dva svjetska rata Crveni križ u Osijeku organizirao je niz humanitarnih priredbi, prikupljao je i dijelio pomoć u odjeći, hrani i novcu za djecu iz siromašnih obitelji i u siromašnim krajevima, a za djecu su organizirana i ljetovanja. Organizirano je i prikupljanje, nabava i podjela lijekova, ogrjeva te rad pučke kuhinje za siromašne. Održavani su tečajevi za pomoćnu zdravstvenu službu, poduka iz prve pomoći, prevencije zaraznih bolesti i tuberkuloze. Posebno je značajno osnivanje podmlatka Crvenog križa 1922. godine čije je djelovanje kasnije nastavljeno kroz rad mladih Crvenog križa kao okosnice volontera osječkog Crvenog križa. Osječki Crveni križ nastavio je djelovanje tijekom Drugog svjetskog rata i to u skladu s načelima na kojima je utemeljen. Organizirano je prosljeđivanje poruka obiteljima zarobljenika i izbjeglih, besplatna podjela obroka iz pučke kuhinje, a Crveni je križ vodio brigu o stradaloj djeci i djeci bez roditelja te im pružao pomoć. Osnovane su prihvatne stanice za bolesne, ranjene i nemoćne, a organiziran je i rad dobrovoljnih bolničarki. Djelovanje osječkog Crvenog križa nakon Drugog svjetskog rata obilježilo je proširenje članstva, osnivanje odmarališta u Splitu, Orahovici i kasnije u Kropi (Republika Slovenija), uvođenje raznovrsnih aktivnosti i programa. Tako je Crveni križ u Osijeku značajno pojačao zdravstveno preventivne aktivnosti, organizirao odmor i oporavak djece u odmaralištima, a kasnije i provedbu programa škole u prirodi. Sustavno se provodila i obuka stanovništva iz prve pomoći, organizirane su akcije dobrovoljnog davanja krvi i aktivi dobrovoljnih davatelja krvi, organiziran je rad pučke kuhinje, pokrenuta izgradnja doma umirovljenika, te je nastavljeno prikupljanje hrane i podjela pomoći u vidu hrane, odjeće i obuće. Kao rezultat dobrog rada s mladima 1953. godine osnovana je Terenska jedinica osječkog Crvenog križa koju su činili istaknuti učenici srednjih škola. U samom početku Domovinskog rata Crveni križ Osijek upozoravao je na primjenu Ženevskih konvencija, poštivanje znaka crvenog križa te međunarodnog humanitarnog i ratnog prava. Veliki napori uloženi su kako bi se osigurao smještaj i pomoć u hrani, higijenskim potrepštinama i odjeći za brojne prognanike i izbjeglice. Djelatnici i volonteri danonoćno su radili na primanju i podjeli donacija i humanitarne pomoći iz cijeloga svijeta. Služba traženja osječkog Crvenog križa zaprimila je brojne zahtjeve za traženja nestalih osoba te proslijedila mnoštvo obiteljskih poruka između razdvojenih članova obitelji. Uz to, pojačano se radilo na prikupljanju dovoljnog broja doza krvi za potrebe liječenja ranjenika. Osječki Crveni križ sudjelovao je i u razmjenama zarobljenika osiguravajući potrebnu pomoć razmijenjenim zarobljenicima, a od listopada 1995. godine organizirani su susreti razdvojenih obitelji s područja uz crtu razdvajanja. Od osnutka do danas, osječki Crveni križ humanitarno je djelovao za vrijeme tri rata. Djelovao je za vrijeme brojnih nepogoda, kriza, u raznim državnim tvorevinama te društvenim, političkim i ekonomskim sustavima. Kroz dugu povijest hrvatskog, a time i osječkog Crvenog križa, Crveni križ u Osijeku razvijao je svoj ustroj, organizaciju, programe i aktivnosti, rukovođen pri tome zahtjevima i potrebama stanovništva i lokalne zajednice na prostoru na kojem djeluje. Uvijek je djelovao poštujući temeljna načela pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, osluškivao je i prilagođavao se potrebama pojedinca i zajednice, u tome uživao potporu odgovornih i vlasti, a sve s ciljem pomoći svakoj osobi u potrebi. Zahvaljujući dugoj tradiciji, pozitivnim zakonskim propisima i brojnim aktivnim volonterima, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek danas u potpunosti odgovara potrebama ljudi na prostoru koji pokriva svojom djelatnošću.