Hrvatski Crveni križ po svojim tradicionalnim zadacima vodi brigu o čovjeku u najširem smislu. Jedan od tih zadataka je Služba spašavanja života na vodi i ekološka zaštita priobalja uključujući i mogućnost obuke neplivača.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek 2003. godine provelo je anketu na uzorku od 10.500 djece trećih razreda u 186 osnovnih škola s područja Slavonije i Baranje. Rezultati te ankete su bili poražavajući. Oko 60% djece te dobi bilo je neplivača. Razmatrajući razloge za tako veliki postotak neplivača, uočeno je da je najveći razlog nepostojanje bazenskih kapaciteta za kvalitetnu i kontinuiranu obuku neplivača. To je bio razlog za početak kampanje za izgradnju  bazena u Centru za edukaciju u Orahovici koja je započela u rujnu 2004. godine. Uz veliku potporu državnih, regionalnih i lokalnih institucija, godinu dana kasnije, u rujnu 2005. godine, bazen je i svečano otvoren.

Bazen je idealnih dimenzija za provedbu obuke neplivača, dužine 17, a širine 8 metara. Dubina bazena je od 1,10 do 1,35 metara, dok je temperatura vode stalnih 31℃ s temperaturom zraka oko 35℃. Kvaliteta vode stalno je nadzirana internom kontrolom i  analizom uzoraka vode od strane Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije. Bazenska zgrada povezana je hodnikom s ostalim zgradama u kojima su smještena djeca. Treba napomenuti da su u bazenskom prostoru i smještajnim kapacitetima riješene sve arhitektonske barijere za osobe s invaliditetom.

Kako se radi o vrlo važnoj djelatnosti, trebalo je izraditi kvalitetan program obuke neplivača pri čemu su korištena znanja i iskustva eminentnih stručnjaka iz domene obuke neplivača. Za Plan i program poduke neplivača prema kojem provodimo obuku neplivača pozitivno stručno mišljenje dala je Agencija za odgoj i obrazovanje, a suglasnost za obavljanje programa Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Program započinje inicijalnim provjeravanjem znanja plivanja kako bi se utvrdio broj neplivača i plivača među učenicima. Nakon inicijalne provjere učenici se svrstavaju u homogenizirane grupe po kojima pohađaju nastavu plivanja.

Provjera uspješnosti obuke provodi se završnim testiranjem, kada se, na osnovu prikazanog znanja, učeniku dodjeljuje diploma s naznačenim stupnjem usvojenosti znanja plivanja koji je opisan na poleđini diplome.

Program provodi magistar kineziologije, djelatnik Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

Prema broju djece koja su godišnje uključena u program obuke neplivača, Centar za edukaciju u Orahovici postao je jedan od najvećih centara za obuku djece neplivača u ovom dijelu Hrvatske.

Misao s kojom je Gradsko društvo Crvenog križa Osijek ušlo u ovaj projekt je: „Ako se ovim projektom spasi barem jedan dječji život, projekt je uspio“, a veliki broj djece koji je ovladao znanjem plivanja u Centru za edukaciju u Orahovici zasigurno opravdava sva uložena sredstva u izgradnju bazena.