Katastrofa je svaki prirodni ili tehničko-tehnološki događaj koji opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrozi zdravlje i živote većeg broja ljudi ili imovinu veće vrijednosti ili okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela, nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojem je događaj nastao.

Katastrofe i velike nesreće, bez obzira jesu li prirodne ili tehničko – tehnološke ili im je uzrok ratno djelovanje ili se radi o bilo kojem izvanrednom događaju koji zbog nekontroliranog razvoja može ugroziti živote ljudi, materijalna i kulturna dobra te okoliš, ne biraju niti mjesto niti vrijeme kad će nastupiti.

Sve države svijeta, bez obzira na gospodarsku razvijenost, svjesne su izloženosti rizicima koji ugrožavaju temeljne nacionalne sigurnosne interese do kojih, uslijed katastrofa ili velikih nesreća, može doći u svakom trenutku, zbog čega postoji potreba ustroja i razvoja kvalitetnih i učinkovitih službi, unutar nacionalnih društava, za odgovor na katastrofe.

Pripremanje i djelovanje Hrvatskog Crvenog križa u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa ima svoju zakonsku podlogu u Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10), Zakonu o sustavu civilne zaštite i Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (Članak 3.) osnovni su ciljevi Hrvatskoga Crvenog križa ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemija. Članak 9. Zakona određuje rad Službe traženja u takvim situacijama. Služba traženja obavlja poslove obavještavanja i traženja žrtava velikih prirodnih nepogoda i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja.

Člankom 8. kao javna ovlast Hrvatskog Crvenog križa predviđeno je ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu i to ekipa za:

 • prvu pomoć
 • higijensko-epidemiološku zaštitu
 • njegu povrijeđenih i oboljelih
 • socijalni rad
 • psihološku pomoć pučanstvu i tehničku pomoć
 • prevencije sekundarnih stradanja te pomoć u prometu

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek svjesno svoje odgovornosti i uloge u takvim situacijama poduzelo je mjere priprema u skladu sa svojim financijskim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima vodeći pri tome računa o mogućim opasnostima i događajima koji se mogu dogoditi na području djelovanja.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek zastupljeno je i sudjeluje u radu Stožera civilne zaštite Grada Osijeka.

Kako bi bilo spremno odgovoriti na izazove u kriznim situacijama, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek sustavno ulaže u educiranje svojih djelatnika i volontera koji su redovni polaznici specijaliziranih edukacija Hrvatskog Crvenog križa i drugih organizacija usmjerenih na pripremanje za krizne situacije i djelovanje u kriznim situacijama, ali sve češće i samostalno organizira edukacije za volontere.

Temeljem Pravilnika o ustroju, pripremi i djelovanju u kriznim situacijama pri Gradsko društvo Crvenog križa Osijek od 2017. godine djeluje i Krizni stožer. Riječ je o stalnom radnom tijelu čija je uloga koordiniranje aktivnosti vezane uz posljedice kriznih situacija. Krizni stožer Gradsko društvo Crvenog križa Osijek sastoji se od 5 članova koji su imenovani za sljedeća područja:

 • Voditelj Kriznog stožera
 • Osoba zadužena za logistiku i humanitarnu pomoć
 • Osoba zadužena za koordinaciju Operativnih snaga
 • Osoba zadužena za koordinaciju rada volontera
 • Osoba zadužena za Službu traženja i psihosocijalnu pomoć