U službi humanosti od 1878.

Obuka neplivača

Hrvatski Crveni križ po svojim tradicionalnim zadacima vodi brigu o čovjeku u najširem smislu. Jedan od tih zadataka je spasilačka služba i ekološka zaštita priobalja uključujući i mogućnost obuke neplivača.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek 2003. godine provelo je anketu na uzorku od 10500 djece trećih razreda u 186 osnovnih škola s područja Slavonije i Baranje. Rezultati te ankete su bili poražavajući. Oko 60% djece te dobi bilo je neplivača. Razmatrajući razloge za tako veliki postotak neplivača, uočeno je da je najveći razlog nepostojanje bazenskih kapaciteta za kvalitetnu i kontinuiranu obuku neplivača. To je bio razlog za početak kampanje za izgradnju  bazena u Centru za edukaciju u Orahovici koja je započela u rujnu 2004. godine. Uz veliku potporu državnih, regionalnih i lokalnih institucija, godinu dana kasnije, u rujnu 2005. godine, bazen je i svečano otvoren.

Bazen je idealnih dimenzija za provedbu obuke neplivača, dužine 17, a širine 8 metara. Dubina vode je od 1,10 do 1,35 metara, dok je njena temperatura stalnih 31C s temperaturom zraka cca. 35C. Kvaliteta vode odgovara kvaliteti vode za piće što potvrđuju analize vode Zavoda za javno zdravstvo virovitičko-podravske županije. Bazenska zgrada povezana je sa ostalim zgradama u kojima su smještena djeca toplim hodnikom tako da je mogućnost prehlade smanjena na najmanju moguću mjeru. Treba napomenuti da su u bazenskom prostoru i smještajnim kapacitetima riješene sve arhitektonske barijere za osobe sa invaliditetom.

Kako se radi o vrlo važnoj djelatnosti, trebalo je utvrditi i kvalitetan program. Pri tome su korištena i znanja i iskustva drugih koji su se na obuci neplivača već dokazali. U pomoć su pozvani prof.dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, nositelj katedre za plivanje na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i Dražen Rastovski, prof., viši predavač na Učiteljskom fakultetu u Osijeku koji također dugi niz godina radi na obuci neplivača u Osijeku. Nakon snimanja situacije, materijalnih i drugih uvjeta rada, nastao je program koji je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Sam program započinje inicijalnim provjeravanjem znanja plivanja kako bi se utvrdio broj neplivača i plivača među učenicima. Nakon testiranja učenici se svrstavaju u homogenizirane grupe po kojima pohađaju nastavu plivanja. Sam boravak u vodi traje 30 minuta, što je trajanje jednog nastavnog sata, nakon kojeg je 30 minuta odmora te potom još 30 minuta rada, tj. još jedan nastavni  sat.

Provjera uspješnosti obuke provodi se završnim provjeravanjem, 20. sat, i tada se na osnovu prikazanog znanja učeniku dodjeljuje stupanj usvojenosti znanja plivanja s adekvatnom diplomom na čijoj se poleđini nalazi opis svakog pojedinog stupnja.

Program provode dva profesora tjelesne i zdravstvene kulture, profesionalci Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

Budući da se program obuke neplivača odvija kontinuirano već šestu godinu u nizu i da je prosječan broj djece koja budu obuhvaćena obukom neplivača godišnje cca. 3000, može se ustvrditi da je Centar za edukaciju postao najveći centar za obuku djece neplivača u ovom dijelu Hrvatske.

Moto pod kojim je Gradsko društvo Crvenog križa Osijek ušlo u ovaj projekt je „ako se ovim projektom spasi makar i jedan dječji život, projekt je uspio“, a veliki broj djece koji je ovladao znanjem plivanja u Centru za edukaciju u Orahovici zasigurno opravdava sva uložena sredstva u izgradnju.

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti

projekt zazeli

LogoFead2018WEB