Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek (u nastavku skraćeno: GDCK Osijek) je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Udruga djeluje u Osječko-baranjskoj županiji na području grada Osijeka i općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka

Pored upravne zgrade u Osijeku GDCK Osijek u svom vlasništvu ima i Centar za edukaciju u Orahovici.

 

GDCK Osijek provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa. GDCK Osijek obavlja javne ovlasti i poslove ustanovljene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Statutom Hrvatskog Crvenog križa.

Veličina slova
.