Na temelju Odluke Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek Broj: 614-2/2021 od 01. srpnja 2021. godine Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek (u nastavku: GDCK Osijek) objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OSIJEK U SPLITU – BAČVICE

 

PREDMET POZIVA

Kupoprodaja nekretnine koja se nalazi u Splitu, Preradovićevo šetalište 7 – Bačvice, k.o. Split, a koja se sastoji od: kuće (P=390,87 m2) energetski certifikat C/G, pomoćnog objekta (P=128,90 m2) energetski certifikat D/G i okućnice/dvorišta (P=468,00 m2) upisanih u z.k.ul. 6824.

 

POČETNA CIJENA: 15.140.000,00 kn
JAMČEVINA: 454.200,00 kn (3% od početne prodajne cijene)

 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 02. rujna 2021. do 10,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u GDCK Osijek, Osijek, Šetalište Petra Preradovića 6, dana 02. rujna 2021. godine u 12,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe. Postupak otvaranja ponuda provest će se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Kontakt informacije na adresu elektroničke pošte: info@crvenikrizosijek.hr

Razgledanje nekretnine moguće je 23. i 24. kolovoza 2021. godine za što je potrebno iskazati interes na adresu elektroničke pošte: info@crvenikrizosijek.hr kako bi se dogovorilo točno vrijeme razgledanja.

Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO”.

 

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.
Na omotnici je potrebno napisati  „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI“. Ponude se podnose neposredno u GDCK Osijek na adresi Šetalište Petra Preradovića 6, Osijek ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Šetalište Petra Preradovića 6, 31000 Osijek do dana 02. rujna 2021. godine do 10,00 sati.

Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u GDCK Osijek. Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu neće se razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju. Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da GDCK Osijek može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i prodaje nekretnine, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

 

OPĆI UVJETI POSTUPKA JAVNOG PODNOŠENJA PONUDA

U postupku javnog podnošenja ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina, a koji ispunjavaju zakonske uvjete. U postupku javnog podnošenja ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene. Ukoliko pristignu dvije ponude s istom ponuđenom cijenom, prihvatit će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene. GDCK Osijek zadržava pravo odustanka od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da GDCK Osijek odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene
jamčevine ponuditelju bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima GDCK Osijek vratit će jamčevinu na račun s kojeg je ista isplaćena bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju. Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.

U roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda, Odbor GDCK Osijek izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te će donijeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. O rezultatima javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u ponudi u roku od 7 dana od donošenja Odluke.

GDCK Osijek pripremit će nacrt ugovora o kupoprodaji. Ugovor o kupoprodaji će kao bitne sadržavati, između ostalih, sljedeće odredbe:
– obvezu uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji,
– neispunjenje ugovorne obveze isplate kupoprodajne cijene u ugovorenom roku je razlog za raskid ugovora po samom zakonu,
– obvezu GDCK Osijek na izdavanje tabularne isprave radi uknjižbe prava vlasništva kupca na nekretnini koja je predmet ugovora u roku od 8 dana od dana plaćanja ukupno ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti.

Porez na promet nekretnina, trošak ovjere ugovora, trošak provedbe uknjižbe prava vlasništva na nekretnini u zemljišnim i svim drugim javnim knjigama, kao i sve druge troškove u svezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti GDCK Osijek. U suprotnom GDCK Osijek nije vezan odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te će se smatrati da je ponuditelj odustao od ponude.

 

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati
– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama,

– ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe), adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta te podatke za povrat jamčevine (naziv banke i broj računa),

– potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) da ponuditelj nije dužnik po osnovi javnih davanja, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,

– domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice,

– domaće pravne osobe moraju priložiti presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,

– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek IBAN: HR65 2360000-1102251522, uz poziv na broj 1333-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti „Jamčevina za javni poziv za podnošenje ponuda“

– izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja i da se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom pozivu mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te mora biti uvezana u cjelinu (npr. jamstvenikom ili vrpcom ) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Ponuda koja ne sadrži sve navedeno smatrat će se nevaljanom.

 

Natječajna dokumentacija:

  1. Javni_poziv_GDCKOsijek_WEB
  2. GDCK_Opis_nekretnine
  3. GDCKOS_Fotografije_nekretnine
  4. GDCKOS_Fotografije_nekretnine_2
  5. Tlocrti
Veličina slova
.