Sukladno čl. 29. i 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek i čl. 2. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa te Odluci Odbora Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek od 2. rujna 2021. godine, Ur. broj: 785-8/2021, raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice GDCK Osijek i kriterijima za izbor za mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
– najmanje pet godina radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi
– vozačka dozvola B kategorije.

 

Za prijavu za natječaj je potrebno priložiti:
– molbu
– životopis
– preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu
– dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice
– presliku vozačke dozvole B kategorije
– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– motivacijsko pismo
– vizija rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek na
propisanom M-1 obrascu
– u slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, kandidat mora dostaviti i izvješće o radu ravnatelja tijekom mandatnog razdoblja na propisanom M-2 obrascu, pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu, potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje iz članka 4. stavka 2. Pravilnika o ravnateljima Društava Hrvatskog Crvenog križa.

 

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Prijave treba dostavit na adresu Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Šetalište Petra Preradovića 6, 31 000 Osijek, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu“.
Ravnatelja/icu imenuje Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima/kinjama prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

Veličina slova
.