Sukladno člancima 29. i 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek  te odluci Odbora Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek od 16. lipnja 2020. godine, Ur.broj: 708-5/2020, raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću reizbora.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij, integrirani diplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij,

– pet godina radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi,

– vozačka dozvola B-kategorije.

 

Za natječaj je potrebno priložiti:

  • molbu
  • životopis
  • preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema
  • preslik vozačke dozvole
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • suglasnost kandidata/kinje da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj ranijoj neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa
  • motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za četverogodišnje mandatno razdoblje

 

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandatu te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 15 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Šetalište Petra Preradovića 6, 31 000 Osijek, s naznakom: »Natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Ravnatelja/icu imenuje Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek  uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Hrvatski Crveni križ

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

Veličina slova
.